• ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට අලූත්ම සිංහල ෆොන්ට්
  • How to Install Sinhala/Tamil Unicode in Windows ? (XP, Vista, Windows 7, Linux) යතුරු ලවීමට (Free DownloadSinhala Unicode Kit ටයිප් කිරීමට)

Copy DL Manel font & pest into a default Windows font folder (usually C:WINDOWSFONTS or C:WINNTFONTS) For Mac users: Mac OS X 10.3 or above (including the FontBook). Download Popular Sinhala Fonts, DL Fonts and FM Fonts. Download Popular Sinhala Font Files, aKandyMew, DL-Araliya, MalithiWeb and many more True Type Font files. GURULK සිංහල පරිගණක පාඩම්. World's Largest Sinhala Educational Website that.

Netgear wnda3100 driver download mac

  • මේතන අලුත්ම සිංහල Fonts 2040 තියනවා. විවිධ හැඩ වලින් යුත් සිංහල Fonts මේහි ඇතුලත් වේ.
  • සිංහල Fonts 525ක් , ග්‍රැෆික් අයට ෆොන්ට් 25 ක් සහ සිංහල Fonts 1600 ක්.
Mac

Free Fonts For Pages Mac

Free fonts for mac computers

Best Free Fonts For Mac

  • මෙතන තියෙනවා විවිධ හැඩතලයන් සහිත සිංහල අකුරු රටා 500 ක්

Free Of Most WantedසිංහලUnicode Fonts Collection.

Care for your very own baby foal! Star stable online download mac version.

Free Fonts For Mac Computers

LKLUG Font for Linux
Puskola Potha Unicode Font
WARNA Unicode Font
NYH Unicode Font
SS-SuLakna Unicode Font
Winnie Unicode Font
Winnie1 Unicode Font
Bhashitha Unicode Font for Windows
Bhashitha Unicode Font for Linux
Bhashitha Unicode Font for Apple Mac
Potha Unicode Font
Iskola Potha Unicode Font
Dinamina Uni Web Font
Malithi Web Font
Kaputa Unicode Font
Kandy Unicode Font
Sarasavi Unicode Font
UCSC Font Converter/Fonts